Technická kontrola

Naše pracovisko vykonáva  technické kontroly na všetky kategórie motorových a  
nemotorových vozidiel, ktoré jej podliehajú, v rozsahu :

-technická kontrola pravidelná,
-technická kontrola zvláštna,
-technická kontrola administratívna,
-opakovaná technická kontrola.

Pred kontrolou:

Všetkým našim zákazníkom odporúčame , aby pred kontrolou sa pozreli na svoje vozidlo, aby predišli zbytočným nepríjemnostiam z banálnych chýb na aute. Veľa chýb si vie zákazník sám zistiť a odstráni si ho osobne alebo dať do servisu opraviť. Niekoľko nápadov:

- skontrolovať si vonkajšie a vnútorné svetlá  či všetko svieti  alebo nesvieti, či to trúby alebo netrúbi a bliká, prípadne už nebliká!  
- kedy sa menila brzdová kvapalina?
- dá sa zatiahnuť ručná brzda ak áno, vodič si ju vie vyskúšať
- či pneumatiky sú dohustené správne a či nie sú niektoré, voči ostatným viac ojazdené
- na zjavné poškodenie čelného skla sa možno vopred informovať na STK alebo v servise
- nalepené rôzne fólie na skle a vozidle, máte od nich doklad alebo sú zapísané v dokladoch vozidla, lebo inak môže byť problém
- uniká nejaké médium z auta, ak máme pod autom každé ráno mláčku a nie je od susedovej mačky, dajte si to pozrieť v servise
- už Vám dlhšie svieti "nejaká" kontrolka na prístrojovej doske, dajte si to pozrieť pred kontrolu
- kedy ste si pozrel lekárničku ktorú máte v aute či je v poriadku - povinná výbava.
- veľa krát príde vodič s tým že nevie nájsť " veľký technický " , pozrite na doklady či ich máte  a  pripravte si všetko vopred  

Povinná výbava :

Nezabudnite, že vozidlá musia mať aj povinnú výbavu, podľa druhu a kategórie vozidla.

a) LEKÁRNIČKA
     motocykle nad 50 cm3, trojkolky nad 50 cm3, štvorkolky nad 50 cm3, osobné vozidlá, nákladné vozidlá,
     autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné.  Druhy a obsah lekárničiek ustanovuje vyhláška MZ SR
     č. 143/2009 Z. z. - dôležitá je expiračná doba , uvedená na baleniach .
b) PRENOSNÝ VÝSTRAŽNÝ TROJUHOLNÍK
     osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné.
     Musí byť homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27 .
c) BEZPEČNOSTNÝ REFLEXNÝ ODEV
     osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné  (napríklad vesta, overal,
     nohavice, bunda alebo pláštenka - možnosť výberu na vodičovi )je stanovené, že bezpečnostný odev musí
     byť  umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla a spĺňať technickú normu pre výstražné odevy
d) NÁHRADNÉ ( REZERVNÉ) KOLESO , ZDVIHÁK , NÁRADIE NA DEMOTÁŽ KOLESA
     osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy.
   
Touto povinnou výbavou nemusia byť vozidlá vybavené, ak ide o vozidlá, ktoré majú všetky kolesá vybavené pneumatikami s technológiou, umožňujúcou jazdu aj po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík (napr. Run-flat), vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; u autobusov a nákladných vozidiel nad 3,5 t vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky, mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa. Prípojné vozidlá nad 750 kg a prípojné vozidlá za traktory s konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h musia byť tiež vybavené náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru. Jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso. Touto povinnou výbavou nemusia byť tieto prípojné vozidlá vybavené, ak ide o vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; u vozidiel nad 3,5 t vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky alebo vozidlá sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

e) ZAKLADACÍ  KLIN
    Motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s
    najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou  prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin,
    ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo
    upevnený;  pri motorovom a prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s
    najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

f) HASIACÍ PRÍSTROJ
    Nákladné vozidiel nad 3,5 t, autobusov s počtom do 22 miest na sedenie, traktorov a pracovných strojov  
    samohybných je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg, a autobusov s
    počtom nad 22 miest na sedenie je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12
    kg. Vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu
    plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej
    1,3 kg. Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom
    tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre
    viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Nová vyhláška podobne ako pri bezpečnostnom odeve priamo stanovuje,  
    že aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla, pričom sa predpokladá,
    že každý hasiaci prístroj musí byť v použiteľnom stave.

Čo chceme od Vás pred technickou kontrolou

1, Osvedčenie o evidencii ( technický preukaz) , keďže je ich viac druhov, prečítajte si dôsledne aké je to Vaše , aby ste ho mali pri sebe :
   a, technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla , doklady boli vydávané do 28.02.2005
   b, Osvedčenie o evidencii vozidla - formát A4 -  bol vydávaný od 1.3.2005 do  31.5.2010  
   c, Osvedčenie o evidencii  :  časť I. - plastová kartička ,  časť II. tlačivo formát A4, tento je najnovší formát , je vydávaný od  1.6.2010

   POZOR !!!

V prípade ak boli doklady zadržané, môže sa predložiť fotokópia uvedeného dokladu a priložený doklad o zadržaní, potvrdený PZ SR  !

2, Protokol o montáži plynového zariadenia , ak má vozidlo aj alternatívny pohon na LPG  alebo CNG , v prípade ak toto vozidlo nie je vybavené  priamo od výrobcu vozidla

3, Vodič vozidla záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami , vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby predkladá aj -  Potvrdenie o dezinfekcii -

4, Pri opakovanej technickej kontrole -  pôvodný protokol

5, Prosím nezabudnite pristaviť aj vozidlo , ktoré je uvedené v preložených dokladoch

 
Ako prebieha technická kontrola?
Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ (vodič) vozidla. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa (vodiča) vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby. Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Technická kontrola sa nevykoná , ak:

- sa nepredložia všetky predpísané doklady
- nemožno naštartovať motor pristaveného vozidla
- vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
- na vozidle je zistený zjavný únik niektorých z prevádzkových médií
- vozidlo má poruchu na plynovom zariadení   

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou:

Vyhodnotenie technickej kontroly
stupeň  „A“ – stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť  prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
stupeň  „B“ – stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke  na pozemných komunikáciách; vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
stupeň  „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie; vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.
 
Doklady  o vykonaní technickej kontroly :
Protokol o technickej kontrole vozidla ( pri všetkých kontrolách )
Osvedčenie o technickej kontrole  - ak je vozidlo hodnotené ako spôsobilé
Kontrolná nálepka  (perforovaná) - ak je vozidlo spôsobilé
  

Ako dlho platí technická kontrola pravidelná :
 

 

Emisná  kontrola

Naše pracovisko emisných kontrol  môže vykonať nasledovné druhy emisných kontrol:

 • emisnú kontrolu pravidelnú,
 • emisnú kontrolu zvláštnu,
 • emisnú kontrolu administratívnu. 

  Pre jednotlivé druhy pohonov :

 • so zážihovým ( benzínovým ) motorom s nezdokonaleným emisným systémom     BKAT  / NKAT
 • so zážihovým (benzínovým a plynovým) motorom so zdokonaleným emisným systémom - RKAT , RKAT - OBD
 • so vznetovým (naftovým) motorom - BKAT , NKAT, NKAT-OBD.

  Čo je to vlastne - Emisná kontrola

  Je to kontrola stavu motora a jeho systémov , ktoré ovplyvňujú tvorbu látok vo výfukových plynoch a meraním vykonané zistenie dodržania výrobcom určených podmienok a emisných limitov.  Ak výrobca neurčil tieto emisné limity , sleduje sa dodržanie emisných limitov ustanovených všeobecným záväzným právnym predpisom. Emisnej kontrole nepodliehajú vozidlá kategórie M1 ktorých motor je mazaný zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakt)  a vozidlá  kategórie L (motocykle a od nich odvodené vozidlá).

   
  Aké doklady sa musia predložiť k EK .

 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 (tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní  osvedčenia vydaným políciou,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

  Prevádzkovateľ alebo vodič vozidla nesmie zabudnúť pred kontrolou, že má povinnosť

 • Pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté.
 • Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.
 • Predložiť všetky potrebné doklady.

  Pri emisnej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla.

  Emisnú  kontrolu nie je možné vykonať keď:

 • nie sú predložené požadované doklady
 • nemožno naštartovať motor,
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie,
 • je zistený zjavný únik prevádzkových médií
 • vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení.

  Počas emisnej kontroly sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla !!!
   
   
  Hodnotenie stavu vozidla

  Na základe výsledku hodnotenia stavu vozidla a funkcie jednotlivých systémov
  môže byť motorové vozidlo:
   

 • spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním; perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal,
 • nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje; osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.

  Ak sa pri emisnej kontrole motorové vozidlo vyhodnotí ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, podľa zákona je prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla povinný na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla z pracoviska emisnej kontroly.

  Doklady  od emisnej kontroly

  Dokladom o vykonaní emisnej kontroly pravidelnej a administratívnej je:

 • Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla,
 • Osvedčenie o emisnej kontrole *,
 • Kontrolná nálepka s perforovaným dátumom platnosti*

  * -  vydá sa len ak , je vozidlo  pri emisnej kontrole vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

  Dokladom o vykonaní emisnej kontroly zvláštnej je:

 • Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla.
   
   

  V premávke  na pozemných komunikáciách sa  preukazuje vodič vozidla splnením podmienok platným:  
           

 • Osvedčením o emisnej kontrole
 • Kontrolnou nálepkou - nalepenou